Wojewódzka komisja ds. zdarzeń medycznych – nowelizacja

Nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza zmiany w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Od 11 maja 2017 r. pojawiła się m.in. możliwość przekazania sprawy do innej komisji, obowiązek niszczenia dokumentacji medycznej zgromadzonej w aktach sprawy po jej zakończeniu oraz możliwość pominięcia dowodu z zeznań lub wyjaśnień w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej. Nowelizacja rozczarowuje przede wszystkim swym bardzo wąskim zakresem i brakiem rozwiązań zasadniczych problemów tego postępowania.  

 

Kancelaria odszkodowawcza w postępowaniu przed wojewódzką komisją

Kancelaria odszkodowawcza w postępowaniu przed wojewódzką komisją

W ubiegłym tygodniu (3 grudnia 2014 r.) w Warszawie odbyła się konferencja naukowa “Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń“, zorganizowana przez Katedrę Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na której wygłosiłem referat na temat udziału kancelarii odszkodowawczych w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Poniżej przedstawiam główne tezy mojego wystąpienia.  

 

Czy decyzje wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych podlegają kontroli sądów administracyjnych?

Czy decyzje wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych podlegają kontroli sądów administracyjnych?

Czy na pismo wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych odmawiające wszczęcia postępowania przed komisją przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Przed takim pytaniem w sprawie o sygn. II SA/Bd 1621/13 stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.  

 

Sąd potwierdza interpretację wojewódzkiej komisji w sprawie nieprzedstawienia w terminie stanowiska przez szpital

Sąd potwierdza interpretację wojewódzkiej komisji w sprawie nieprzedstawienia w terminie stanowiska przez szpital

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta na podstawie których funkcjonują wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych budzą wiele kontrowersji i wątpliwości interpretacyjnych. Zwłaszcza na początkowym etapie funkcjonowania komisji emocje budziła wykładnia art. 67d ust. 6 w zakresie skutków prawnych przekroczenia przez szpital 30 dniowego terminu na ustosunkowanie się do wniosku pacjenta o ustalenie zdarzenia medycznego wniesionego do komisji. W jednym z ostatnich orzeczeń Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał rację komisjom.  

 

Zdarzenie medyczne: kiedy komisja nie może zająć się sprawą?

Zdarzenie medyczne: kiedy komisja nie może zająć się sprawą?

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy kategorię “zdarzenia medycznego” i jego definicję, aby przybliżyć rodzaj spraw jakimi zajmują się działające od 1 stycznia 2012 r. wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Aby jednak uzyskać pełny obraz, należy także przybliżyć kiedy komisja nie może zająć się sprawą.  

 

Zdarzenie medyczne: z czym do wojewódzkiej komisji?

Zdarzenie medyczne: z czym do wojewódzkiej komisji?

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych działają od 1 stycznia 2012 r. i stwarzają pacjentom poszkodowanym przez tzw. błędy lekarskie (w terminologii komisji: zdarzenia medyczne) alternatywną w stosunku do procesu sądowego drogę dochodzenia należnego im odszkodowania. Jednakże nie dla wszystkich jasne jest czym dokładnie może zająć się Komisja.