Prawo do leczenia bólu od 11 maja dla wszystkich pacjentów

Już od 11 maja 2017 r. każdy pacjent w Polsce będzie miał ustawowe prawo do leczenia bólu. Tego dnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacją z dnia 23 marca 2017 r. Sejm przyjął liczne zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Z 2017 r., poz. 836). Ustawa zmieniająca m.in. dodaje nowy art. 20a, zgodnie z którym „pacjent ma prawo do leczenia bólu”. Po stronie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, nowe prawo pacjenta będzie rodziło obowiązek podejmowania działań, polegających na określeniu stopnia natężenia bólu,