Czy decyzje wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych podlegają kontroli sądów administracyjnych?

Czy decyzje wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych podlegają kontroli sądów administracyjnych?

Czy na pismo wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych odmawiające wszczęcia postępowania przed komisją przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego? Przed takim pytaniem w sprawie o sygn. II SA/Bd 1621/13 stanął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.  

 

Sąd potwierdza interpretację wojewódzkiej komisji w sprawie nieprzedstawienia w terminie stanowiska przez szpital

Sąd potwierdza interpretację wojewódzkiej komisji w sprawie nieprzedstawienia w terminie stanowiska przez szpital

Przepisy ustawy o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta na podstawie których funkcjonują wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych budzą wiele kontrowersji i wątpliwości interpretacyjnych. Zwłaszcza na początkowym etapie funkcjonowania komisji emocje budziła wykładnia art. 67d ust. 6 w zakresie skutków prawnych przekroczenia przez szpital 30 dniowego terminu na ustosunkowanie się do wniosku pacjenta o ustalenie zdarzenia medycznego wniesionego do komisji. W jednym z ostatnich orzeczeń Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał rację komisjom.