Oświadczenia pro futuro a prawo do wyrażenia zgody

Oświadczenia pro futuro a prawo do wyrażenia zgody
 

 Oświadczenia pro futuro to instytucje prawne, do których można zaliczyć “testamenty życia” oraz pełnomocnika medycznego. Mogą one stanowić atrakcyjną etycznie alternatywę dla coraz częściej występującej konieczności wyrażania zgody zastępczej na świadczenia zdrowotne przez sądy opiekuńcze.

Relacje między lekarzami na forach internetowych

Relacje między lekarzami na forach internetowych
 

 Dyskusja na zamkniętym forum internetowym dla lekarzy nie zwalnia z obowiązków etycznych w zakresie stosunków zawodowych i koleżeńskich między lekarzami. Lekarz powinien zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób. Osoba naruszająca tę normę – także w dyskusji na zamkniętym forum internetowym lub grupie dyskusyjnej dla lekarzy – naraża się co najmniej na zawodowe postępowanie dyscyplinarne.

Wojewódzka komisja ds. zdarzeń medycznych – nowelizacja

 

 Nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza zmiany w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Od 11 maja 2017 r. pojawiła się m.in. możliwość przekazania sprawy do innej komisji, obowiązek niszczenia dokumentacji medycznej zgromadzonej w aktach sprawy po jej zakończeniu oraz możliwość pominięcia dowodu z zeznań lub wyjaśnień w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej. Nowelizacja rozczarowuje przede wszystkim swym bardzo wąskim zakresem i brakiem rozwiązań zasadniczych problemów tego postępowania.

Prawo do leczenia bólu od 11 maja dla wszystkich pacjentów

 

 Już od 11 maja 2017 r. każdy pacjent w Polsce będzie miał ustawowe prawo do leczenia bólu. Tego dnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacją z dnia 23 marca 2017 r. Sejm przyjął liczne zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Z 2017 r., poz. 836). Ustawa zmieniająca m.in. dodaje nowy art. 20a, zgodnie z którym „pacjent ma prawo do leczenia bólu”. Po stronie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, nowe prawo pacjenta będzie rodziło obowiązek podejmowania działań, polegających na określeniu stopnia natężenia bólu,

Czy lekarz lub POZ mogą odmówić leczenia pacjenta obrażającego personel?

Czy lekarz lub POZ mogą odmówić leczenia pacjenta obrażającego personel?
 

 Lekarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić leczenia pacjenta. Podobnie jak autorzy przytoczonego poniżej artykułu uważam, że odmowa leczenia u lekarza rodzinnego (“skreślenie” z listy pacjentów) może a nawet powinna być stosowana w przypadkach powtarzającego się nagannego zachowania pacjenta – zwłaszcza jeśli obraża lekarza i inny personel. Należy jednak dodać uwagę, że w istocie nie chodzi tutaj tylko o godność osobistą i ochronę indywidualnych praw znieważanego personelu medycznego – w takim bowiem wypadku można byłoby stosować jedynie ogólne podstawy prawne z Kodeksów karnego i cywilnego dostępne każdemu w takiej sytuacji.

Klauzula sumienia – dwie nowe złe propozycje

Klauzula sumienia – dwie nowe złe propozycje
 

 Jak donosi “Rzeczpospolita” (“Komisja ustawodawcza zajmie się projektami dot. klauzuli sumienia“), w Sejmie rozpocznie się w tym tygodniu dyskusja na temat dwóch projektów zmian ustawowych dotyczących tzw. klauzuli sumienia lekarzy zgłoszonych odpowiednio przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Twój Ruch. Oba pomysły są równie złe. Poniżej krótki komentarz.