Wojewódzka komisja ds. zdarzeń medycznych – nowelizacja

 

 Nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadza zmiany w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Od 11 maja 2017 r. pojawiła się m.in. możliwość przekazania sprawy do innej komisji, obowiązek niszczenia dokumentacji medycznej zgromadzonej w aktach sprawy po jej zakończeniu oraz możliwość pominięcia dowodu z zeznań lub wyjaśnień w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby wezwanej. Nowelizacja rozczarowuje przede wszystkim swym bardzo wąskim zakresem i brakiem rozwiązań zasadniczych problemów tego postępowania.

Prawo do leczenia bólu od 11 maja dla wszystkich pacjentów

 

 Już od 11 maja 2017 r. każdy pacjent w Polsce będzie miał ustawowe prawo do leczenia bólu. Tego dnia wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowelizacją z dnia 23 marca 2017 r. Sejm przyjął liczne zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Z 2017 r., poz. 836). Ustawa zmieniająca m.in. dodaje nowy art. 20a, zgodnie z którym „pacjent ma prawo do leczenia bólu”. Po stronie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, nowe prawo pacjenta będzie rodziło obowiązek podejmowania działań, polegających na określeniu stopnia natężenia bólu,

Czy lekarz lub POZ mogą odmówić leczenia pacjenta obrażającego personel?

Czy lekarz lub POZ mogą odmówić leczenia pacjenta obrażającego personel?
 

 Lekarz w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odmówić leczenia pacjenta. Podobnie jak autorzy przytoczonego poniżej artykułu uważam, że odmowa leczenia u lekarza rodzinnego (“skreślenie” z listy pacjentów) może a nawet powinna być stosowana w przypadkach powtarzającego się nagannego zachowania pacjenta – zwłaszcza jeśli obraża lekarza i inny personel. Należy jednak dodać uwagę, że w istocie nie chodzi tutaj tylko o godność osobistą i ochronę indywidualnych praw znieważanego personelu medycznego – w takim bowiem wypadku można byłoby stosować jedynie ogólne podstawy prawne z Kodeksów karnego i cywilnego dostępne każdemu w takiej sytuacji.

Klauzula sumienia – dwie nowe złe propozycje

Klauzula sumienia – dwie nowe złe propozycje
 

 Jak donosi “Rzeczpospolita” (“Komisja ustawodawcza zajmie się projektami dot. klauzuli sumienia“), w Sejmie rozpocznie się w tym tygodniu dyskusja na temat dwóch projektów zmian ustawowych dotyczących tzw. klauzuli sumienia lekarzy zgłoszonych odpowiednio przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Twój Ruch. Oba pomysły są równie złe. Poniżej krótki komentarz.

Kancelaria odszkodowawcza w postępowaniu przed wojewódzką komisją

Kancelaria odszkodowawcza w postępowaniu przed wojewódzką komisją
 

 W ubiegłym tygodniu (3 grudnia 2014 r.) w Warszawie odbyła się konferencja naukowa “Kancelarie odszkodowawcze i ich rola w dochodzeniu roszczeń wobec zakładów ubezpieczeń“, zorganizowana przez Katedrę Prawa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na której wygłosiłem referat na temat udziału kancelarii odszkodowawczych w postępowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Poniżej przedstawiam główne tezy mojego wystąpienia.